ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ពត៍មាន>ដំណឹងឧស្សាហកម្ម

ថ្នាំល្អបំផុតសម្រាប់ជំងឺគ្រុនចាញ់

ពេលវេលា: 2021-01-25 ចុច៖ 109

Artesunate សម្រាប់ ការចាក់ថ្នាំ គឺជា ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ បានបង្ហាញសម្រាប់ការព្យាបាលដំបូងនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកជំងឺពេញវ័យ និងកុមារ។ ការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរជាមួយ Artesunate សម្រាប់ ការចាក់ថ្នាំ គួរតែត្រូវបានអនុវត្តតាមវគ្គព្យាបាលពេញលេញនៃមាត់សមស្របជានិច្ច ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ របប។