എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>വാര്ത്ത>വ്യവസായം വാർത്ത

മലേറിയയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച മരുന്ന്

സമയം: 2021-01-25 ഹിറ്റുകൾ: 109

Artesunate for ഇൻജക്ഷൻ ഒരു ആണ് ആന്റിമലേറിയൽ indicated for the initial treatment of severe malaria in adult and pediatric patients. Treatment of severe malaria with Artesunate for ഇൻജക്ഷൻ should always be followed by a complete treatment course of an appropriate oral ആന്റിമലേറിയൽ ചിട്ട.