සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>පුවත්>කර්මාන්ත පුවත්

කොරොන වයිරස් රෝග (COVID-19) මහජනතාව සඳහා උපදෙස් මධ්‍යසාර මත පදනම් වූ අත් සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂිතව භාවිතා කිරීම

වේලාව: 2020-03-10 පහර: 131

To protect yourself and others against COVID-19, clean your hands frequently and thoroughly. Use alcohol-based hand sanitizer or wash your hands with soap and water. If you use an alcohol-based hand sanitizer, make sure you use and store it carefully.

● Keep alcohol-based hand sanitizers out of children’s reach. Teach them how to apply the sanitizer and monitor its use.
● Apply a coin-sized amount on your hands. There is no need to use a large amount of the product.
● Avoid touching your eyes, mouth and nose immediately after using an alcohol-based hand sanitizer, as it can cause irritation.
● Hand sanitizers recommended to protect against COVID-19 are alcohol-based and therefore can be flammable. Do not use before handling fire or cooking.
● Under no circumstance, drink or let children swallow an alcohol-based hand sanitizer. It can be poisonous.
● Remember that washing your hands with soap and water is also effective against COVID-19.